Arhiva

UDK: 625.11.002.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 27

Utjecaj zakrivljenosti krajeva tračnica na geometriju kolosijeka

Ante Goran Bajić

Sažetak

Prikazano je koji problemi i pogreške u geometriji kolosijeka u zoni zavara nastaju zbog zakrivljenosti krajeva užlijebljenih tračnica. Na stvarnom primjeru prikazano je kako se mjeri i kako se mogu uspoređivati rezultati mjerenja prema različitim normama. Pokazan je utjecaj zakrivljenosti krajeva užlijebljenih tračnica na povećanje sila, ubrzanja i deformacija koji nastaju u trenutku nailaska vozila na deformiranu tračnicu u zoni zavara u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini.

Ključne riječi
promet, kolosijek, tračnica, zakrivljenost krajeva užlijebljenih tračnica, zavar

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bajić, A. G.: Utjecaj zakrivljenosti krajeva tračnica na geometriju kolosijeka, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 2

ILI:

Bajić, A. G. (2003). Utjecaj zakrivljenosti krajeva tračnica na geometriju kolosijeka, GRAĐEVINAR, 55 (2)
Autori:

Ante Goran Bajić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet