Arhiva

UDK: 626.01.001.3:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 833

Određivanje prioriteta u realizaciji vodnogospodarskih planova

Barbara Karleuša, Nevenka Ožanić

Sažetak

Prikazan je postupak određivanja prioriteta u realizaciji vodnogospodarskih planova na primjeru izbora lokacije pilot projekta navodnjavanja Primorsko-goranske županije. Primijenjena je višekriterijska analiza kojom su obrađene potencijalne lokacije za navodnjavanje, suženje skupa potencijalnih lokacija i konačan izbor lokacije proveden u usvojenom Planu navodnjavanja PGŽ. Uz pripremu ulaznih podataka, prikazan je izbor upotrebom metoda višekriterijskog sortiranja i rangiranja.

Ključne riječi
plan navodnjavanja, vodnogospodarski plan, prioritet u realizacija, navodnjavanje, Primorsko-goranska županija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karleuša, B., Ožanić, N.: Određivanje prioriteta u realizaciji vodnogospodarskih planova, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Karleuša, B., Ožanić, N. (2011). Određivanje prioriteta u realizaciji vodnogospodarskih planova, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
Barbara Karleusa slika
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ozanic Nevenka
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet