Arhiva

UDK: 625.731:691.54 P
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1058

Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji

Ivana Barišić, Sanja Dimter, Tatjana Rukavina

Sažetak

U radu su prikazane metode određivanja Youngovog modula elastičnosti i Poissonovog omjera cementom stabiliziranih materijala kao osnovnih svojstava za karakterizaciju materijala. Pregledom dosadašnjih istraživanja prikazani su projektni kriteriji ovih slojeva kolničke konstrukcije. Razmatran je i umor materijala kao projektni kriterij te projektni kriteriji novih, recikliranih materijala čiji utjecaj na svojstva ovih slojeva kolničke konstrukcije nije potpuno istražen.

Ključne riječi
projektni kriteriji, modul elastičnosti, Poissonov omjer, kolnička konstrukcija, cementna stabilizacija, karakteriziranje materijala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barišić, I., Dimter, S., Rukavina, T.: Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Barišić, I., Dimter, S., Rukavina, T. (2011). Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:

Ivana Barišić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet
Dimter WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice