Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Implementacija BIM-a u održavanju građevina

Anita Cerić, Ivica Završki, Mladen Vukomanović, Ivona Ivić, Maja Marija Nahod

Sažetak

Building Information Modelling (BIM) podrazumijeva izradu višedimenzionalnog informacijskog modela građevine, koji se temelji na osnovnom 3D modelu i omogućava dijeljenje informacija među sudionicima u projektu tijekom cijelog životnog vijeka građevine. Za učinkovitije upravljanje održavanjem građevina predlaže se integracija održavanja građevina i BIM-a. U radu se analiziraju prednosti i ograničenja implementacije BIM-a u održavanju građevina te se daje prijedlog integracije BIM-a i automatizacije za unaprjeđenje dosadašnjih tradicionalnih metoda. Na kraju je definirana sveobuhvatna strategija implementacije BIM-a u fazi održavanja građevina.

Ključne riječi
BIM, održavanje građevina, strategija implementacije, građevinska industrija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cerić, A., Završki, I., Vukomanović, M., Ivić, I., Nahod, M. M.: Implementacija BIM-a u održavanju građevina, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 889-900, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2730.2019

ILI:

Cerić, A., Završki, I., Vukomanović, M., Ivić, I., Nahod, M. M. (2019). Implementacija BIM-a u održavanju građevina, GRAĐEVINAR, 71 (10), 889-900, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2730.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zavrski WEB
Ivica Završki
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vukomanovic web
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ivic WEB
Ivona Ivić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja
Nahod
Maja Marija Nahod
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja