Arhiva

UDK: 666.974.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): n/a
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1355

Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama

Ivana Banjad Pečur, Nina Štirmer, Jure Galić

Sažetak

Polimerom modificirani betoni često se rabe za sanaciju postojećih ab konstrukcija. U radu su prikazani rezultati laboratorijskog ispitivanja provedenog na 20 različitih sastava betonskih mješavina. Varirani su vodocementni omjeri, veličina zrna agregata i udio polimera u betonu. Utvrđena je ovisnost između mehaničkih svojstava betona ispitanih razornim ispitivanjem i nerazornim metodama i to određivanjem indeksa sklerometra i mjerenjem brzine prolaska ultrazvučnog impulsa.

Ključne riječi
polimerom modificirani beton, laboratorijsko ispitivanje, nerazorne metode ispitivanja, indeks sklerometar, ultrazvučni impuls

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pečur, I. B., Štirmer, N., Galić, J.: Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 7

ILI:

Pečur, I. B., Štirmer, N., Galić, J. (2009). Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama, GRAĐEVINAR, 61 (7)
Autori:
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
STIRMEr WEB
Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale

Jure Galić
Vibrobeton d.d.