Arhiva

UDK: 691.54:552.47
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala

Tomislav Ivanković, Ivan Muhovec

Sažetak

U članku se opisuju mogućnosti primjene mikrocementa pri konsolidacijskom injektiranju. Opisana su istraživanja obavljena na terenu (širi prostor rijeke Plive) i u laboratoriju. Analitički su prikazani rezultati istraživanja stanja prije injektiranja i nakon njega. Zaključeno je da nije moguće injektiranje smjesama na bazi portland cementa, da se uporabom mikrocementa finoće mliva 40 mm postiže djelomična penetracija, a dobri su rezultati uporabom mirkocementa finoće mliva 20 mm.

Ključne riječi
injektiranje, injekcijske smjese, rezultati istraživanja, sedra, portland cement, mikrocement

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ivanković, T., Muhovec, I.: Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 8

ILI:

Ivanković, T., Muhovec, I. (2004). Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala, GRAĐEVINAR, 56 (8)
Autori:

Tomislav Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet u Varaždinu

Ivan Muhovec
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet u Varaždinu